Estate Planning

Estate Planning ofwel nalatenschapsplanning betekent overdracht van uw vermogen naar uw erfgenamen tegen een zo laag mogelijke fiscale druk. Zowel bij leven als na uw overlijden, en ander binnen uw persoonlijke wensen. Vraag ons tijdig advies om slim te schenken en na te laten, hoewel de tarieven inmiddels zijn teruggebracht, blijft een goede planning van belang. Bles & Van der Does kan u ook adviseren bij het opstellen of aanpassen van uw huwelijkse voorwaarden en/of testament.

Successiewet cijfers 2022

Vrijstelling erfbelasting

Partners(Klein)kindZiek/gehandicapt kindOudersOverigen
€ 680.645€ 21.559€ 64.666€ 51.053€ 2.274

Vrijstellingen schenkbelasting

KindKind eenmaligWoningOverigen
€ 5.677€ 27.231€ 106.8671€ 2.274

Tarief successiewet

VanTot11A2
€ 130.42510%18%30%
€ 130.42520%36%40%

Schuldigerkenning

Maar hoe schenk je als het vermogen vooral uit grond of de eigen woning bestaat? Dan kan er een papieren schenking worden gedaan. Deze schenking wordt in een (notariële) akte vastgelegd als zijnde een schuld die pas op een bepaald moment opeisbaar is (meestal bij overlijden). Over de papieren schuld moet wel jaarlijks rente betaald worden, zodat er jaar op jaar geld belastingvrij naar de begunstigde gaat. Hoe hoger die rente, des te meer vermogen er aan heffing ontsnapt.

Herroepelijke schenking

Een ontbindende voorwaarde in de schenkingsakte kan de schenking, alsmede het eventueel geheven schenkingsrecht terugdraaien. Een ontbindende voorwaarde is bijvoorbeeld dat de schenker zelf onverhoopt financiële problemen krijgt. Echter, en daarin zit naast de flexibiliteit om zaken achteraf te veranderen het grote voordeel: de vruchten van hetgeen geschonken is, zoals rente en dividend, komen ten goede aan de begunstigde en hoeven niet teruggegeven te worden.

Keuzetestament

Een keuzetestament biedt de langstlevende partner de keuze tussen toedeling van de gehele nalatenschap of het vruchtgebruik, met daarnaast het recht tot het kiezen van goederen uit de nalatenschap. Goederen die naar verwachting sterk in waarde zullen stijgen kunnen alvast met een waardedrukkend vruchtgebruik aan de kinderen worden nagelaten.